ميناعرب زاده

ارائه كليه خدمات ناخن
٨سال سابقه كار
آموزش به صورت تخصصي خصوصي و گروهي
اولين عضو اكادميnailbest_official@ در انديمشك
عضو تيم no_nail_no_life#
مدرس رسمي ترازوني آلمان
مدرس رسمي پرولاكچري
مدرس رسمي انپريال

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز