سیده شادی وزیری

دبیر انجمن پروبیوتیک و مدیراجرایی فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
دانشجوی دکترا بیوتکنولوژی میکروبی

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز