سیده شادی وزیری

دکتری بیوتکنولوژی میکروبی
مدیر روابط عمومی گروه دانش بنیان تک ژن زیست

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز