مجتبی ناصری زاده

مدیرعامل شرکت ساحل گستر بندرعباس،
مشاوره،طراحی،نظارت ، تامین قطعات، اجرا و پشتیبانی کلیه پروژه های فیبر نوری

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز