دکتر محسن شفیعی نیکابادی

دانشیار دانشگاه سمنان
مشاور در حوزه توسعه کسب و کار و محصول

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز