شرکت فنی مهندسی فراز پی

سرمایه گذار و مجری پروژه های عمرانی داخلی و بین المللی
طراحی و اجرای پروژه های تحت BIM
پیمانکار صاحب صلاحیت رتبه دار از سازمان برنامه بودجه کشور و وزارت مسکن شهرسازی
صاحب صلاحیت HSE
عضو انجمن صنفی شرکت های پیمانکاری استان تهران
عضو سازمان نظام مهندسی

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز