مهندس مهدی راد

⚜ مشاور در حوزه های :
✔مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی
✔مدیریت و سیستم سازی سازمان ها
✔ مدیریت کاربردی کسب و کارها
✔قراردادهای عمرانی
⚜مدرس نرم افزارهای مهندسی

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز