محمد علی حدایق

🅲🆁🆈🅿🆃🅾 🅰🅽🅳 🆂🆃🅾🅲🅺 🆃🆁🅰🅳🅴🆁
. 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 | 🧑🏻‍💻
. 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 | 🎓
🅵🅸🅽🅰🅽🅲🅸🅰🅻 🅴🅽🅶🅸🅽🅴🅴🆁🅸🅽🅶

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز