دکتر سحر پهلوان نشان

دکتری روانشناسی تربیتی
شماره عضویت نظام روانشناسی و مشاوره: ۳۹۰۲۹
شماره پروانه اشتغال روانشناسی 4171
عضو انجمن روانشناسی آمریکا
فارغ التحصیل از دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی (علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)
روانشناس کودک و نوجوان
مدرس دانشگاه
پژوهشگر

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز