سالن زیبایی مردانه آرتیست

(بزرگترین و مجهزترین سالن زیبایی مردانه)
آدرس: رامهرمز، میدان آزادی، پایینتر از کافیشاپ ستاره، روبروی مخابرات، زیرزمین!

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز