9378432235

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز