دبستان غیردولتی پسرانه تدبیر

مؤسس:عبدالرضا زرین کلاه،دارای ۳۵ سال سابقه مدیریت
مدیر:سرکار خانم مهین صفری(۲۹ سال سابقه آموزشی)
معاون اجرایی: سرکار خانم فاطمه رضایی
آموزگاران پایه اول:
جناب آقای جلیل صفری(۳۵ سال سابقه آموزشی)
جناب آقای علی رهسپار(۳۳ سال سابقه آموزشی)
آموزگار پایه دوم:
سرکار خانم زهرا کاظمی(کارشناس ارشد مدیریت آموزشی)
آموزگاران پایه سوم:
سرکار خانم فاطمه خیراندیش(۵ سال سابقه آموزشی)
سرکار خانم ثریا صامی(کارشناس ارشد رشته ریاضی)
آموزگاران پایه چهارم:
سرکار خانم سمیرا صادقی(کارشناس ارشد)
سرکار خانم الهام کریمی(کارشناس ارشد)
آموزگار پایه پنجم:
سرکار خانم سمانه سادات سجادی(کارشناس ارشد)
مشاوره و مربی بهداشت:
سرکار خانم فاطمه کوثر(کارشناس ارشد روانشناسی)
مربی تربیت بدنی:
سرکار خانم مژگان نظری راد(کارشناس تربیت بدنی)

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز