روانشناس‌ومشاورنازگل‌صادقی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت و تربیتی
درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانگر

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز