آرمانی

دوتا از قانونهای زندگی من:
۱:من هیچوقت اشتباه نمیکنم.
۲:اگه دیدی اشتباه کردم برگرد به قانون اول.

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز