Poordad maleki

امروز زندگی را جشن میگیرم و زمین و زمان در خدمت من هستند . 😎
عاشق کُشتی با هالتر و دمبل

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز