مجتبی شریفی نیا

ایستگاه پرورش و تلقیح مصنوعی ملکه شریفی نیا
تولید انواع ملکه های باکره، جفت طبیعی و تلقیح مصنوعی شده نژاد کارنیکا

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز