محمدرضا روشن روز

استاد دانشگاه
نویسنده کتاب تاریخچه تربیت بدنی
دبیرکمیته ورزش دستگاهای اجرایی کل استان فارس
دبیر کمیته روابط بین المللE. I. K.O
دبیر کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران
دبیر انجمن های علمی علوم ورزشی منطقه 7کشور

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز