9124473305

مدیرعامل شرکت نقش جهان
کارشناس ارشد مهندسی عمران ، مدیریت ساخت
بازرس جوش NDT - کارشناس ایمنی اداره کار

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز