ناصر موصلی

شرکت کیمیا گران مکران البرز
تولید کننده شوینده های دترجنت صنعتی و لاندری ها
سمت مدیر عامل

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز