آقای فرامرز بیغمی

مدیر قراردادهای رهن و اجاره
مشاور فروش و مشارکت در ساخت
گروه کارگزاران املاک آقای مالک

ساخته شده توسط کارتینو | کارت خودت رو بساز